Paying Homage To The Triple Gem

Buddham saranam gacchami

Dhammam saranam gacchami

Sangham saranam gacchami

Dutiyampi Buddham saranam gacchami

Dutiyampi Dhammam saranam gacchami

Dutiyampi Sangham saranam gacchami

Tatiyampi Buddham saranam gacchami

Tatiyampi Dhammam saranam gacchami

Tatiyampi Sangham saranam gacchami

Buddham ayu va tanam te jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Dhammam ayu va tanam te jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Sangham ayu va tanam te jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Dutiyampi Buddham ayu va tanam te jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Dutiyampi Dhammam ayu va tanam te jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Dutiyampi Sangham ayu va tanam te jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Tatiyampi Buddham ayu va tanam te jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Tatiyampi Dhammam ayu va tanam te jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Tatiyampi Sangham ayu va tanam te jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Buddham jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Dhammam jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Sangham jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Dutiyampi Buddham jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Dutiyampi Dhammam Jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Dutiyampi Sangham Jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Tatiyampi Buddham jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Tatiyampi Dhammam jivitam yava nibbanam saranam gacchami

Tatiyampi Sangham jivitam yava nibbanam saranam gacchami