Supreme Chanting To The Sangha Sanghabhigiti

Supatipanno bhagavato savakasangho

Ujupatipanno bhagavato savakasangho

Nayapatipanno bhagavato savakasangho

Samicipatipanno bhagavato savakasangho

Yadidam cattari purisayugani attha purisa puggala

Esa bhagavato savakasangho ahunneyo pahunneyo

Dakkhineyo anjalikaraniyo anutarram punnya khetam lokassati

 

Saddhammajo supatipattigunadiyutto,

Yotthabbidho ariyapuggalasanghasettho,

Siladidhamma pavarasayakayacitto,

Vandamaham tamariyanaganam susuddham,

 

Sangho yo sabbapaninam, saranam khemamuttamam,

Tatiyanussatitthanam vandami tam sirenaham,

Sanghassahasmi daso va Sangho me samikissaro,

Sangho dukkhassa ghata ca vidhata ca hitassa me,

Sanghassaham niyyademi sariranjivitancidam,

 

Vandantoham carissami Sanghassopatipannatam,

Natthi me saranam annam Sangho me saranam varam,

Etena sacca va jena vaddheyyam satthu sasane,

Sangham me vandemanena yam punnam pasutam idha,

Sabbepi antaraya me mahesum tassa tejasa.

 

Kayena vacaya va cetasa va

Sanghe kukammam pakatam maya yam

Sangho patigganhatu accayantam

Kalantare samvaritum va Sanghe.